تبلیغات
هر هفته - هزار نكته در مورد زن

هزار نكته در مورد زن

سه شنبه 9 فروردین 1390 10:27 ب.ظ

نویسنده : فرشید افشار
زن

زن

زن عشق می كارد و كینه درو می كند...

 دیه اش نصف دیه توست و مجازات زنایش با تو برابر...

 می تواند تنها یك همسر داشته باشد

 و تو مختار به داشتن چهار همسرهستی ....

برای ازدواجش ــ در هر سنی ـ اجازه ولی لازم است

 و تو هر زمانی بخواهی به لطف قانونگذار میتوانی ازدواج كنی ...

 در محبسی به نام بكارت زندانی است و تو ...

 او كتك می خورد و تو محاكمه نمی شوی ...

 او می زاید و تو برای فرزندش نام انتخاب می كنی....

او درد می كشد و تو نگرانی كه كودك دختر نباشد ....

 او بی خوابی می كشد و تو خواب حوریان بهشتی را می بینی ....

 او مادر می شود و همه جا می پرسند نام پدر ...

و هر روز او متولد میشود؛ عاشق می شود؛ مادر می شود؛

 پیر می شود و میمیرد...

و قرن هاست که او؛ عشق می کارد و کینه درو می کند

 چرا که در چین و شیارهای صورت مردش به جای گذشت،

 زمان جوانی بر باد رفته اش را می بیند و در قدم های لرزان مردش؛

 گام های شتابزده جوانی برای رفتن و درد های منقطع قلب مرد؛

 سینه ای را به یاد می اورد که تهی از دل بوده و پیری مرد رفتن و فقط رفتن را در دل او زنده می کند...

و اینها همه کینه است که کاشته می شود در قلب مالامال از درد...!

و این رنج است

http://raheiman.blogfa.com/


نوشته شده توسط کمال عیسی پاک در دوشنبه 1389/05/11 ساعت 11:46 بعد از ظهر

هزارنکته درباره زن(11)

هزارنکته درباره زن(11)

قلب زن هرگز پیر نمی شود(  ؟  )

زنی که به همسری بر می گزینی ، تنها زیبا نبا شد بلکه شرط مهم پاکدامنی است.(میکلانژ)

اشک در زن سبب تسکین آلام درونی می شود و لی در مرد مردا نگی را تبا ه می سا زد.(نا پلئون)

زن را برای دین و ما ل و جما لش گیرند ، زن دین دار را بجویید.(حضرت محمد(ص)

به گیتی به جز پا ر سا زن مجوی     زن بد کنش خوا ر ی آرد به  روی

از سه چیز زن به خدا پنا ه ببرید که کمر شکن است:همسا یه بد که اگر خیری بیند مستور دارد و اگر بدی بیند منتشر سا زد.و همسری که اگر پیش وی باشی بد زبانی کند و اگر پیش وی نبا شی به تو خیا نت کند و پیشوای بدی که اگر نیکی کنی نپذیرد و اگر بدی کنی نبخشد.(حضرت محمد (ص)

اگر زنی خود را معطر کند و بر مردی بگذرد که بوی او را در یابد زنا کا راست.(حضرت محمد(ص)

نزدیکترین چیز به ما زن و دورترین چیز هم، زن است.(سقراط)

هر زنی بدون جهت از شو هر خویش طلا ق خوا هد ، بوی بهشت بر او حرا م است.(حضرت محمد(ص)

زنان در جهان همه چیز را می فهمند اما از مردان می خوا هند آنها  چیز ی نفهمند.(گوته)

بدا نید هیچ مرد و زن نا محرم خلوت نمی کنند جز آن که سومی آنها شیطان با شد.(حضرت محمد (ص)

مردان دانا از زحمت تحصیل و وزنان بچه دار از درد زایمان ، آگاه می با شندذ .(ضرب المثل سانسکریت)

از تنها چیزی که می ترسم ، زن است.(لینکن)

زدن زن حتی با شا خه گل هم سزاوار نیست.(  ؟  )

هر زنی بمیرد و شو هرش از او خشنود باشد به بهشت می رود .(حضرت محمد(ص)

نه به آفتا ب زمستانی می توان اطمینان کرد نه به لبخند ما در زن(ضرب المثل ایرانی)

از گفنن اسرار به زنان خوداری نما.(  ؟  )

هر گا ه کگسی زنی گیرد ودر خا طر دا شته با شد که مهر او را نپردازد ، هنگام مرگ چون زنا کا ران بمیردو هر کس چیزی را از مردی بخرد و در خا طر داشته باشد که قیمت آن را نپردازد ، هنگام مرگ چون خا ئنان بمیرد و خا ئن درآتش است.(حضرت محمد (ص)

تسخیر یک کشور بزرگ از تسخیر قلب کو چک یک زن آسا نتر است.(نا پلئون)

مرد، مو جود بد بختی است ، وقتی میمیرد همه می گویند بیچا ره زنش.(برنا رد شا و)

از بی لباسی برای نگهداری زنان در خانه کمک بجویید زیرا زن وقتی لباس فرا وان و زینت کا مل داشته با شد ما یل به بیرون رفتن نیست.(حضرت محمد(ص)

هزار نکته در باره زن-تیمور حسام پور-نا شر پا سار گاد- چاپ اول 1363


نوشته شده توسط کمال عیسی پاک در یکشنبه 1389/04/27 ساعت 11:42 بعد از ظهر

هزار نکته در باره زن(10)

هزار نکته در باره زن(10)

زن ، کو دکی است که با اند ک تبسمی خندان و با کمترین بی مهری گریان می شود.(  ؟  )

هر زنی بدون اجا زه شو هر از خانه  خود بیرون رود  مورد خشم خدا ست تا به خانه بر گردد و شو هرش از ا و را ضی با شد.(حضرت محمد(ص)

مکانی را که شیطان شخصا نمی تواند وارد شود زن پیررا می فرستد.(ضرب المثل عربی)

زن، بهترین و آخرین تحفه آسمانی است.(  ؟  )

می خواهید شما را از زنانی که اهل بهشتند خبر دهم ؟ زن وفا داری که فر زند زیا د آ ورد و زود آشتی کند و همین که بدی کرد ، گوید این دست من در دست تست ، چشم بر هم نمی گذا رم تا از من را ضی نشوی.(حضرت محمد (ص)

در زنان،بو سه بیشاز هر دلیل و برهان موثر است.(  ؟  )

زن فقط در بر خورد با اجتماع، شخصیت و متانت خود را آشکار می سا زد.(طه حسین)

مکن زند گی با زن بد سرشت     که عمر ، گرا می تلف کردن است

زن زشت خود را نپرور به نا ز   که در آستین ما ر پر وردن است (  ؟  )

در با ره زنان از خدا بترسید که آن ها پیش شما اسیرند.(حضرت محمد(ص)

زن، همچون سایه است؛ اگر به طرف او روی از تومی گریزد و لی چون از او فرا ر کنی به طرفت می اید.(ولتر)

از علایم زن با میمنت این است که خوا ستگا ریش آسان و مهرش سبک با شد.(حضرت محمد)

خدا وند زن را برای رام کردن مرد آ فرید.(ولتر)

زن، هفتاد و دو مکر دارد که آ خرین مکر ش گریه است.( ضرب المثل ایرانی)

بعضی از حکما گفته اند شا یسته که در چها ر چیز ، زن از شو هرش پا یین تر باشد.

اول سن وسال ؛ دو قد و قامت؛ سوم مال ثروت؛ چها رم حب شرا فت.(شیخ بهایی)

آنچه زن را امید وا ر می سا زد، ، پا فشا ری و اتکا ئ به نفس مردان است( برنا د شا و)

کا ملترین موءمنان آن است که خلقش نیکتر است و از همه ی شما نیکتر کسا نی هستند که برای زنان خود نیکترند.(حضرت محمدص)

زن های زشت، همیشه در عشق صمیمی هستن.(ضرب المثل ژاپنی)

از سبزه مزبله بپرهیزید ، گفتند سبزه مزبله چیست؟ زن زیبا در خا نوا ده بد.(حضرت محمدص)

مهر زنان را سنگین نکنید که دشمنی می آ ورد(حضرت علی( ع)

ابله ترین زنان می تواند مرد دانایی را اداره نماید ولی تنها زن دانا ست  که  می تواند مرد ابلهی را ادا ره کند.(سقراط)

دختر شر مگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی عروس کن ف زیرا مرد دانا و هوشیار ما نند زمین نیکی است که چون تخم در آن بکا رند حا صل نیک و فرا وان از آن به عمل آید.( زرتشت)

در بهشت نگریستم ، دیم که بیشترین مردم آن  فقیرانند و در جهنم نگریستم ، دیم که بیشتر مردم آن زنانند.(حضرت محمد(ص)

مردان زیبا، همیشه با زنان متوسط و زشت ازدواج می کنند.(ضرب المثل هندی)

خود خواهی زن برای خودش نیست.برای مردم است.(  ؟  )

قلب زن هر گز پیر نمی شود.(  ؟  )

هزار نکته در باره زن – تیمور حسام پور – چاپ اول- نا شر پا سارگاد-1363

 


نوشته شده توسط کمال عیسی پاک در شنبه 1389/04/05 ساعت 10:57 قبل از ظهر

هزار نکته درباره زن (9)

زنه با کلید تبسم و گریه ، د ر قلب مردان را می گشایند.((   ؟   ))

حلا وت و طرا وت زن، چون گل، زود گذر است(   گوته   )

نیش مار و زبان زن هرد و خطر ناک است.(   ؟   )

وقتی دو زن داشته باشید و میان آنها به عدالت رفتار نکنید ، روز رستا خیز یک نیمه شما افتا ده است.(  حضرت محمد(ص)

زن بی شو هر خانه یا با غ بی در و دیوار است .(   ضرب المثل سوئدی   )

زن موجودی است که نه بی آن میشود زندگی کرد نه با آن.(   ؟   )

زن ، زن فقط به یک چیز وفا دار و آن هم بی وفایی است.(   ؟   )

وقتی مرد به زن خود نگرد،و زنش به نگرد ، خدا وند به دیده رحمت بر آن ها می نگرد.(حضرت محمد(ص)

صد دشمن خونخوار ، به از یک زن بدکار(   ؟   )

زن را نزنید، حتی با شا خه گل.(ضرب المثل هندی )

زن هیچ چیزی را فرا موش نمی کند ، مگر تا ریخ تو لد خود را.(   ؟   )

خدا می بخشد، مرد فرا موش می کند اما زن در نمی گذ رد .(   ؟   )

برای نطفه های خود جا ی منا سبی انتخا ب کنید، زیرا زنان مثل برا دران و خوا هران خود فرزند می آورند.(حضرت محمد (ص)

زن هم، زبانی مخصوص به خود دارد.(   ؟   )

نا مسیر بود مبر به زنی      هر زنی را که دیده شوی دگر

لقمه ای را روا نباشد خورد        که برون جسته از گلوی دگر(ادیب طوسی)

خطر نک ترین دشمن تو، همسر توست که با تو همخوابه و مملوک توست. (حضرت محمد(ص)

موی زن،بلند،و عقل زن،کوتاهاست .( ضربالمثل روسی)

ازدواج، مرحله ای است که زن در آن به مقصد می رسد تا مرد .( ضرب المثل یونانی )

همه چیز زن، معما ست  و همه چیز به یک پا سخ منتهی میشو د و آن زا دن ا ست .( نیچه )

زینب دختر حرث زوجه سلا م بن مشلم یهودی بعد فتح خیبر طعا می تهیه و برای پیغمبر برد( دو دست بریان گوسفند) که آن را به زهر آلوده نمود . پیغمبر لقمه ای به دهان برد و خا  ر ج نمو د و زنده ما ند  لیکن قبل از پیغمبر بشیر بن براء بن معرور آن را خورد که زندگی را به درود گفت .(از کتاب محمد ، مردی که باید از نو شنا خت)

اگر در  دنا یک زن بد با شد، تمام شو هرا ن تصو ر می کنند که این زن زن خود شا ن است .(  ؟  )

زن ها، همه ، ر وح ما جرا ها و آنتر یک ها هستند. مرد ه با ید آن ها را در خا نه زن دانی کنند و در ها ی پیشرفت و ترقی را د ر ادارات دولتی به رو ی آن ها ببندند.(نا پلئون)

زن از دند های خلق شده که به هیچ وجه را ستی پذیر نیست. اگر با کجی او بسا زی ، سا خته ای ، و اگر خوا هی به راستیش با ز آ ری، او را می شکنی و شکستنش، طلا ق دا دن است .(حضرت محمد (ص)

از مشورت کردن با زنان بپر هیزید ، چرا که رای آنه ضعیف و عزم ایشان شکست است.(حضرت علی (ع)

دو موجود هستند که غا زشان از سر شان با لا نمی رود ، بنده ای که از اربا ب خود گریخته با شد وتا هنگامی که با زنگردد، و زنی که شو هر خود را نا فر مانی کرده با شد تا با زگردد.(حضرت محمد(ص)

عشق و انتقام زن ، از مرد وحشی تر است( ضرب المثل آلمانی)

مردی که مدیرش زن با شد از رحمت خدا به دور است.(حضرت علی (ع)

هزا ر نکته در با ره زن- تیمور حسام پور-نا شر پا سا ر گاد-چاپ اول-1363

 


نوشته شده توسط کمال عیسی پاک در یکشنبه 1389/03/09 ساعت 0:23 قبل از ظهر

هزار نکته در باره زن (7)

151- زن ، شوم ترین مخلوق است .( ولتر )

152- زنانی که بی حضور شاهد شو هر می کنند ، زنا کا رند .( حضرت محمد (ص)

153 –زن تا وقتی که شو هر نکرده در باره آینده نگرانی دارد . حال آنکه مرد هر گز دربا ره آینده نگران نمی شود مگر آن که زن بگیرد. (  ؟  )

154 – شیطان زن را بلعید ولی نتوانست هضمش کند .( ضرب المثل )

155 –وقتی زنی به شوهر بگوید از تو خیری ندیدم ، اعمال نیکش بی اثر می شود.( حضرت محمد(ص)

156 – در نظر زن ، بوسه از هر منطقی قوی تر است.(  ؟  )

157 –شخصی اگر قرض داشته باشد بهتر از آن است که زن بد داشته باشد ( ضرب المثل سوئدی)

158 –نبوغ زن، در قلبش نهفته است. (لا مارتین )

159 –زیبایی زن ، دولت کوتاهی است.( روسو)

160زنان از مردان خشمگین بیشتر خوششان می آید.(  ؟  )

161 – کمترن سا کنان بهشت ، زنانند. ( حضرت محمد(ص)

162 –ازدواج، یک بار واجب است، دوبار حماقت، و سومین بار دیوا نگی است .( ضرب المثل هندی )

163 – تمام مردها باید زن بگیرند زیرا روح مرد وحشی است و احتیاج به شلا ق دارد . فقط فلا سفه از زن گرفتن بی نیا زند زیرا فلا سفه بدون  شلا ق  رام هستند. (  ؟  )

164 – صدای پول و خش خش  ابریشم به زن، قوت قلب می د هد .(  ؟  )

165 – از اشخاص هم شان  خود زن بگیرید و به آنها زن بدهید .( حضرت  محمد ( ص)

166 – هرگز گمان نبرید که توانسته اید پشت زنی را دو تا کرده اید ، زن کمر ش خم می شود اما هر گز نمی شکند .(آناتول فرانس)

167 – زن بد، از کفش تنگ هم  بد تر ا ست  .(   ؟  )

168 – زن قشنگ ، دریای است بدون سا حل .(  ؟  )

169- زن ، برای فر مان دادن و مرد، برای اطا عت کردن آ فریده شده است .(نیچه )

170 – سه چیز را نباید به  تا خیر انداخت : نماز ، همین که وقت آن رسید، برداشتن جنازه ، وقتی که آماده شد ، و شوهر دادن بیوه ، وقتی که هم شا نی یا فت .( حضرت محمد (ص)

هزار نکته درباره زن – به کوشش تیمور حسام پور – نا شر پا سار گاد- چاپ اول


نوشته شده توسط کمال عیسی پاک در یکشنبه 1388/12/02 ساعت 3:51 بعد از ظهر

هزار نکته درباره زن ( 6 )

·        از علا مات ، ا دب و اخلا ق در این زمان ، اطاعت شوهر زن و پدر از پسران است.(لاروشفوکو)

·        غریزه ی آدمکشی در زنان ، بیش از مردان ا ست ، ا ما این غریزه به صورت آزار دادن های تدریجی و هزاران موذی گری دیگر جلوه می کند.( یک روان شناس)

·        بازنان همان طوری که با کودکان سروکار دارید رفتار کنید.ولی همانطور که با ملکه صحبت می کنید ، با او سخن بگویید.( ا سکار وایلد)

·        همیشه چنان باش که زنت جز تو کسی را دوست نداشته باشدزیرا این محبت مطمئن ترین قائمه عصمت و تقوای زنان است . زنی که شوهر خویش را درست دوست بدارد ، هر گز بدو خیانت نخواهد کرد.( حضرت علی(ع)

·        زن برای همکاری مرد پدید آمده ا ست. (ساموئل اسمایلز)

·        زن از ا ین متا ثر نمی شود که به او توجه کنید ، بلکه تاثر او از این است که به او توجه کنید و بعد از او دور شوید.(مارک تواین)

·        زن مهربان، تسلیم قلب خود می شود ، ولی زن شرور تابع اراده خویش ا ست.( بالزاک)

·        تنها ایرا دی که می توان به مردان گرفت این ا ست که از زنان ایراد می گیرند، زیرا وقتی که موجودی سرا پا ایراد 

است دیگر در صدد ا صلاح او بر آمدن ، احمقی ا ست.(اسکار وایلد)

·        شخصیت زن ، مهمتر از زیبایی ، و دانش مرد ، مهمتر از ثروت ا ست.( امرسون)

·        عشق ،مثل مرگ ا ست  که همه چیز را تغییر می دهد .( جبران خلیل جبران )

·        دختران ، دو دسته اند : یک دسته آن هایی هستند که زیبا هستند و فورا" ازدواج می کنند و دسته ی دیگر ، آنان که که به دانشگاه میروند.(برناد شاو)

·        علت اصلی بی عفتی بزرگ تاریخ، عدم توجه  مردان به خواهش های  جنسی زنان مشهور ا ست .(ویکتور هو گو)

·        زن با هوش! زنی است که احساس می کند که هر گز اشتباه نمی کند هر چند دایما" در اشتباه ا ست.(  ؟  )

·        برنده ترین سلاح یک زن ، تقوای و نجا بت ا وست.(سقراط)

·        زن، عاشق عشق ا ست  نه عاشق مرد . ( رو سو)

·        خانه ی بدون زن عفیف ، چون گورستان ا ست .(بالزاک)

·        وقتی زنی برای کسی جز شوهر خود بوی خوش به کار برد ، ما یه ی آتش و عا ر ا ست . ( حضرت محمد (ص)

·        زن، همیشه راز خود را بهتر از دیگران حفظ میکند .(  ؟  )

·        اگر تله دنبال موش برود زن نجیب هم دنبال مرد می رود .( ضرب المثل سوئدی )

·        زنانی که به دنبال مد می روند از علم و زیبایی و هنر و فکر وشخصیت  اجتماعی به ره ای  نبرده ا ند ، چون اگر بهره ای داشتند دنبال مد نمی رفتند . (  ؟  )

·        زنان ، شعر جهانند و هم چنان که ستارگان شعر آسمان .(  ؟  )

·        عهد زنان را وفایی و وفایشان را بقایی نباشد .( کلیله و دمنه)

·        کا ر زنان ، به دست پدر هایشان است و رضایت آن ها سکوت ا ست .( حضرت محمد (ص)

·        زن ، دشمن طبیعی مرد و نابود کننده اراده مرد است .( شو پنها ور)

هزار نکته در باره زن –به گوشش تیمور حسام پور-چاپ اول- ناشر پا سار گا د

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -