تبلیغات
هر هفته - هزار نكته در مورد زن

هزار نكته در مورد زن

سه شنبه 9 فروردین 1390 12:24 ق.ظ

نویسنده : فرشید افشار
هزار نکته در باره زن(14)

هزار نکته در باره زن(14)

زن خندان، سرور و مو فقیت را به خانه می آ ورد و ولی زن تر شر و و متکبر اساس خو شبختی مرد را بر هم می زند.(  ؟  )

ترجمه ایه سوره 40 عاقر:و هر کس از مرد و زن عمل شایسته کند و مؤن هم با شد هم با شد پس آنان به بهشت وارد خوا هند شد.(زن در اسلام ص225)

راضی نگه داشتن زن و کا رگر  امری دشوار است.(ضرب المثل ژاپنی)

از زنانبد به خدا پنا ه ببریدو از نیا کا نشان بپر هیزید.(حضرت محمد (ص)

یکی از اختلافات  زن  و مرد  آن است که مردان  همیشه آینده را می نگرند و زنان گذشته را به خا طر می آورند.(ضرب المثل هندی)

زن سلیطه ، اسب بدون افسار است.(ضرب المثل سوئدی )

زن ،کتابی است که خدا وند متعال در ست کردن  جلد آن هنر نمایی  بسیار به خرج داد . آن گاه مقدمه آن را نوشت. ما نند گل بهاری،زیبا و نشاط انگیز شد و شیطان فصول آن را نگاشت.(لامارتین)


ادامه مطلب . . .

نوشته شده توسط کمال عیسی پاک در جمعه 1389/07/09 ساعت 11:25 قبل از ظهر

هزار نکته در باره زن(13)

هزار نکته در باره زن(13)

زن رد مو قع شکست هم غرا مت جنگ مطا لبه می کند.(  ؟  )

از دنیا بتر سید و از زنان بپر هیزید، زیرا شیطان نگران در کمین است و هیچ کس  از دا مهای وی  برا ی صید پر هیز گا ران ما نند زنان مورداطمینان نیست.(حضرت محمد (ص)

زن محبت را چهل پنهان می دارد و بغض و کرا هت نمی تواند یک رو ز هم نگاه دارد.(  ؟  )

زن، گردنبند مرد است ،ببین چه چیزی را به گردن می بندی.(حضرت امام جعفر صا دق)

از گفتگو با زنان بپر هیزید که هر وقت مردی با زنی خلوت کند قصد او می کند .0حضرت محمد (ص)

سه چیز از نعیم د نیاست، گر چه د نیا را نعیمی نیست:مرکب رهوار- زن پارسا- و خانه وسیع.(حضرت محمد (ص)

زن، شلا قی است که سر کش ترین مرد ها را هم رام می کند.(ولتر)

می خوا هی تورا از بهترین گنجینه مرد خبر دهم، زن پا رسا که وقتی بدو نگرد مسرور شود و همین که بدوفرمان دهد اطا عت کند و هنگام غیبت امانت او را محفوظ دارد.(حضرت محمد(ص)

سو ره نسا آیه34:مردان سر پرستی بر زنان دارند به آنان چه خدا وند بر تری د ا ده  بعضی از ایشان را بر بعضی.(زن در اسلا م ص60)

زن،غذا یی است خوش طعم که در خور خدا یان است به شر ط آنکه شیطان به آن چا شنمی نزده با شد.(ویلیام شکسپیر)

و قتی زنی دور از بستر شو هر خود شب را به روز آورد ،فر شتگان تا صبح او را لعنت می کنند.(حضرت محمد (ص)

عشق و احسات زن، همچون آسمان بها ر ، هر لحظه تغیر می کند.(ضرب المثل ژاپنی)

با زنان نجیب باید همان طور رفتار کرد که با اشیا ءعتیقه رفتار می شود ،یعنی آنها را یاید پر ستش کرد .(سر وانتس)

زن، با زیچه ی خطر نا کی در دست مردان فا تح است.(نیچه)

هر زنی که لباس خود را جز در خا نه شوهر بیرون آورد ،پرده ای را که میان او خدا است ، پاره کرده است.(حضرت محمد(ص)

روزی که نیروی سخنگویی از آسمان نا زل شد ، 9 قسمت از آن را  زن ر بود و یک قسمتش را را مرد .ضر ب المثل عربی)

تر جمه آیه ی 23 ، سوره یوسف:و آن زن که یو سف در خا نه ی او بود ا ز او تمنای کا مجویی کرد و در ها را بست و گفت بشتاب به سوی آنچه برای تو مهیا ست . یو سف گفت پنا ه می برم به خدا که مرا مقا می منزه عطا کرد و او ستمکاران را رها نمی سازد.(زن  در اسلا م ص176)

نیرومند ترین مدا فع زن ،زشتی اوست(ولتر)

اما بعد دنیا سبز و سیرین است و خدا وند شما را در آن جای داده و نگران است که چگونه رفتار می کنید . از دنیا بپر هیزیدو از زنان هم بپر هیزید زیرا نخستین گمراهی یهو دیان در خصوص زنان بود.(حضرت محمد(ص)

طلا را به وسیله آتش ،و زن را به وسیله طلا و مرد را بوسیله زن آزمایش می کنند.(فیثا غورث)

مرد ها را شجا عت به پیش میراند و زنها را حسا دت.(بر نا رد شا و)

فتنه سخت را دیدید و  صبر کردید و من از فتنه سخت ر بر شما بیم دارم که طر ف زنان می آید . هنگامی  که النگوی طلا به دست و پا رچه ها به بر کنند و تو انگران را به زحمت اندا زند و از فقیر چیزی را که بدان دسترسی ندارد بخوا هند.(حضرت محمد(ص)

تواضع، زینت زن است.(ضر ب المثل سا نسکریت)

آیا خوشنود نیستید که وقتی یکی از شو هر خود آبستن است و شو هر ش از او خو شحا ل و خو شنود است ثواب کسی را دارد که رو ز، رو زه گیرد و شب  برای عبا دت خدا به پا خیزد  و هنگا می که با ر گذا رد  هر جر عه از شیر او درآید  و هر دقعه که پستان مکید ه شود  و برای هر جر عه شیر و هر مکیدنه شدن  پستان ثوا بی دارد  و اگر برای مرا قبت طفل خود شبی بیدار ما ند ، پا داش او چنان است که هفتا د بنده در راه خدا آزاد کرده با شد.(حضرت محمد(ص)

بر گرفته از کتاب:هزارنکته در باره زن- تیمور حسام پور-چاپ اول- 1363


نوشته شده توسط کمال عیسی پاک در چهارشنبه 1389/06/03 ساعت 10:28 قبل از ظهر

هزارنکته درباره زن(12)

هزارنکته درباره زن(12)

زنی که فر زند بسیا ر آرد در پیش خدا وند از از زن زیبایی که فر زند نمی آ وورد بهتر است و من  رو ز قیا مت به فزونی شما افتخا ر می کنم .(حضرت محمد (ص)

طرز هدیه دا دن به زن، بیش از هدیه ارزش داردف حق شو هر بر زن آن است که از بستر وی دوری نگیردو قسم او را انجام دهد و فر ما نش را اطا عت کند و بی اجا زه او بی رون نرود و کسی را که او دوست ندارد به خا نه نیا ورد.(حضرت محمد(ص)

زن بی نمک یک پول سیاه هم نمی ارزد.(ضرب المثل مجا رستانی)

چه  کسی می گوید زن، راز دار نیست؟از رازداری زن همین بس که راز را فقط به صا حب راز نمی گوید.(  ؟  )

زن بیشتر تر جیح میدهد اخلاق و رفتا ر شما را تعمیر کند تا جورابتان را.(اسکار وایلد)

اراده برای زنان مفهوم ندارد. آنها به جای آن از حما قت مردها برای رسیدن به کمال مطلوب خود استفا ده میکنند.(برنارد شاو)

با زن به نیکی رفتار کنید،زیرا زن از دنده کج خلق شده است و در دنده آن چه کج تر است و بالا تر استو اگر بخواهید راستش کنید آن را می شکنید و اگر رهایش کنید کج می ما ند .پس با زبان نیکی رفتار کنید.(حضرت محمد (ص)

دوچیز، سفید کننده مومی باشد: اول زن،دوم غم .(ضرب المثل زاپنی)

زنان از دروغی خوششان می آید که آبرو وغرور آنها را حفظ نماید.(ضرب المثل هندی)

زنان مرد صفت را دوست ندارم ، هم چنین از مردان زن صفت هم بیزارم ، هر کس در دنیا باید نقش خود را یازی کند .(ناپلئون)

زن در آن وا حد هفتاد و هفت رای دارد.(ضرب المثل روسی)

برای زن هیچ فایده ای ندارد جوان با شد و زیبا نبا شد و یا اینکه زیبا یا شد ولی جوان نباشد.(لاروشفوکو)

پیروزی زن در اواسط عمرش حتمی است.(  ؟  )

زن به صورت شیطان می آید و به صورت شیطان میرود . وقتی یکی از شما زنی را دید که وی را به شگفت آورد ، پیش زن(همسر9 خود رود ، زیرا بدین وسیله آنچه در دل دارد ازمیان میرود.(حضرت محمد(ص)

زنان را بی لباس بگذارید در خانه بما نند.(حضرت محمد(ص)

در بین ((آری))و ((نه)) زن، حتی یک سوزن هم نمی توان فروکرد.(ضرب المثل روسی)

بعضی از اوقات یک قطره اشک زن خطر ناک تر از اقیا نوس است.(  ؟  )

زن مو جود هوس انگیزی است به آن سهولت و را حتی که دستکش ها یش در می آ ورد  ، عشق را به دو ر می اندازد .(بالزاک)

زن از دنده ای خلق شده اگر بخوا هی دنده را در ست کنی آن را می شکنی پس با او مدا را کن که با او زندگی کنی.(حضرت محمد (ص)

از نظر عروس ، عزرائیل و ما در شو هر هر دو یک نقش را بر عهده دارند.( ضرب المثل یونانی)

زن، حاک مرد، و شیطان، فر ما نروای زن است.(  ؟  )

زن چون شا خه ای است که با و زش کو چکترین با دی به لر زش در می آید.( ولتر)

حرا رت بدن:در همه جا حرا رت طبیعی بدن زن نسبن به مرد کمتر است به طوری که اگر به طور متوسط در مرد 37درجه در نظر بگیریم. در زن 1/36درجه می باشد.(از کتاب زن در اسلام)

من در دنیای شما دو چیز را دوست دارم: زنو بوی خوش.(حضرت محمد (ص)
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -